• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/edebiyatcimiz

Divan Nesri ve Sanatçıları

DİVAN NESRİ ve SANATÇILARI


 

 Genel Özellikleri

 • Düz yazıya inşa denilmiştir.
 • Düz yazılar münşeat adı verilen kitaplarda toplanmıştır.
 • Konudan çok söyleyişe önem verilir.
 • Arapça ve Farsça sözcük ve tamlamalar kullanılır.
 • Söz sanatlarına (özellikle seciye) ve mecazi kullanımlara sık yer verilir.
 • Ağırlıklı olarak dini konular işlenmiştir.
 • Tarih, gezi yazısı, bireysel ve toplumsal sorunlar da işlen­miştir.

Divan nesri aşağıdaki başlıklar altında bölümlere ayrılır


1. Sade Nesir

 • Halk için yazılmış dili ağır olmayan nesirlerdir.
 • Masal, destan ve efsaneler, dini-tasavvufi eserler sade nesirle yazılmıştır.
 • Mercimek Ahmet’in Kabusname’si, Kul Mesut’un Kelile ve Dimne’si, Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si, sade nesre örnek eserlerdir.

2. Orta Nesir

 • Tarih ve bilim kitapları orta nesirle yazılmıştır.
 • Naima, Peçevi ve Âşık Paşazade Tarihi, Kâtip Çelebi’nin bilimsel eserleri orta nesre örnektir.

3. Süslü Nesir (Sanatkârane Nesir)

 • Sanatlı, secili, uzun cümleli nesirlerdir.
 • Hüner göstermek amacıyla yazılmış nesirlerdir.
 • Ahlaki ve felsefi kitaplar, bazı mektuplar süslü nesirle kaleme alınmıştır.
 • Sinan Paşa’nın Tazarru-name’si, Fuzuli’nin Şikâyetname’si, Veysi ve Nergisi’nin münşeatları süslü nesrin örnekleridir.

 

 

DİVAN NESRİ  SANATÇILARI


 

SİNAN PAŞA


 • 15. yüzyıl divan edebiyatı süslü nesir yazarıdır.
 • Süslü nesrin ilk temsilcisidir.
 • En önemli eseri seci ve söz oyunlarıyla yüklü süslü bir münacat olan Tazarru-name’(Yakarışlar Kitabı) dir.

Eserleri:

 • Tazarru-name
 • Maarifname
 • Tezkiretü’l Evliya

 

 

MERCİMEK AHMET


 • 15. yüzyıl sade nesir yazarıdır.
 • II. Murat’ın isteği üzerine Farsçadan çevirdiği “Kabusna­me” sade nesir örneği bir nasihat kitabıdır.

Eseri:

 • Kabusname

 

ÂŞIK PAŞAZADE


 • 15. yüzyıl yazarıdır.
 • Tarih yazarı olarak ün yapmıştır.

Eseri

 • Tevarih-i Al-i Osman (“Aşık Paşazade Tarihi” olarak da anılır.)

 

 

SEYDİ ALİ REİS


 • 16. yüzyıl yazarıdır.
 • Donanma komutanıdır.
 • Sade bir dille denizcilikle ilgili kitaplar yazmıştır.

Eserleri:

 • Mir’atü’l Memalik (Hint seferini anlattığı gezi ve hatıra türlerinde bir eserdir.)
 • Kitabü’l Muhit (Denizcilik bilgileri)

 

 

PİRİ REİS


 • 16. yüzyıl yazarıdır.
 • Ünlü Türk denizcilerindendir.
 • Kitab-ı Bahriye’ deki haritalarla da tanınır.

Eseri:

 • Kitab-ı Bahriye (Denizcilik kitabı)

 

 

KÂTİP ÇELEBİ


 • 17. yüzyılda yaşamıştır.
 • Batı’da Hacı Kalfa diye bilinir.
 • Öğretici düz yazı eserleri vermiştir.

Eserleri

 • Cihannüma (Coğrafya)
 • Keşfü’z Zünun (Bibliyografya)
 • Mizanü’l Hakk (Dini ve bilimsel)
 • Fezleke (Tarih)
 • Tuhfetü’l-Kibar-i Esfarü’l Bihar (Büyüklerin deniz sefer­lerinden yadigar)
 • Tuhfetü’l Ahfar Fi’l Hikem Ve’l-Emsal Ve’l Eş’ar

 

 

EVLİYA ÇELEBİ


 • 17. yüzyıl seyahatname yazarıdır.
 • Osmanlıyı ve İran’dan Avusturya’ya kadar pek çok yeri gezmiştir.
 • Gezilerinde gördüklerini 10 ciltlik Seyahatname’sinde yazmıştır.
 • Bu eser; edebiyat tarih, coğrafya, etnografya vb. açısından en önemli eserlerden biridir.
 • Seyahatname yüzlerce hikâyeden oluşan bir antoloji gibi kaleme alınmıştır.
 • Seyahatname sade bir dille yazılmıştır. Bu eserde, yer yer abartılı üsluplara da rastlanır.

Eseri:

 • Seyahatname

 

 

NAİMA


 • 17. yüzyılda doğmuş 18. yüzyılda ölmüştür.
 • Tarih yazarıdır.

Eseri:

 • Naima Tarihi (Osmanlının 1591-1659 yılları arasındaki tarihi anlatılır.)