• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/edebiyatcimiz

Divan Şiiri Sanatçıları

       DİVAN ŞİİRİ SANATÇILARI
 

HOCA DEHHANİ

 • 13. yüzyılda yaşamıştır.
 • İlk divan şairidir.
 • Tasavvufun hâkim olduğu bir dönemde ilk kez din dışı konuları işleyen şairimizdir.
 • Dehhani'nin kelime anlamı ''nakışçıdır.'' III. Alaaddin Keykubat zamanında Anadolu'ya yerleşmiş ve Farsça 20.000 beyitlik Selçuklu Şehnamesi yazmıştır ancak bu eser günümüze gelememiştir.
 • Dehhani'nin bilinen dokuz gazeli ve bir kasidesinde tasavvuf izlerine rastlanmakla beraber herhangi bir tassavvufi ideoloji bulunmamaktadır
 • Divanı yoktur.
 • Eseri:
 • Selçuklu Şehnamesi (mesnevi)

 
MEVLANA


 • 13. yüzyıl tasavvuf şairidir.
 • Eserlerini Farsçayla keleme almıştır.
 • Her zaman aruz veznini kullanmıştır.
 • Yunus Emre’yle birlikte Anadolu’nun en önemli iki mutasav­vıf şairinden biridir.
 • İnsan sevgisini, hoşgörüyü öne çıkran bir anlayışla ele aldığı eserleriyle evrensel bir şairdir.
 • Gel ne olursan ol gel, felsefesiyle hareker etmiştir
 • Mevlevi tarikatının kurucusu olan oğlu Sultan Veled de ünlü bir şairdir.

 • Eserleri:
 • Mesnevi (26 bin beyit)
 • Divan-ı Kebir (Gazelleri ve rubaileri)
 • Fihi Ma-Fih
 • Mecalis-i Seb’a (Yedi Vaaz)
 • Mektubat


AHMEDİ


 • 14. yy divan şairidir.
 • “Divan” sahibi olan ilk şairimizdir.
 • Eserlerinde sade bir dil kullanmıştır.
 • Eserlerinde Oğuz Türkçesinin özellikleri görülür.
 • Cemşid ü Hurşit, İran kökenli bir aşk mesnevisidir.

 • Eserleri:
 • Cemşid ü Hurşit (mesnevi)
 • İskendername (mesnevi)
 • Divan


KADI BURHANEDDİN


 • 14. yy divan şairidir.
 • Tuyuğlarıyla ünlüdür.
 • Kayseri'de kadılık, Sivas’ta beylik hükümdarlık da yapan şair, bir savaşta esir düşerek ölmüştür.
 • Şiirlerinde dünya zevklerini konu edinmiştir.

 • Eseri
 • DivanNESİMİ

 • 14-15. yy divan şairidir.
 • Bugünkü bilgilere göre akis sanatına edebiyatımızda ilk yer veren şair, Nesîmî'dir.
 • İmadüddin Nesimî, daha çok Seyid Nesimî mahlası ile tanınan, 14.-yy Hurûfi Türk şairi. Azerbaycan Türkçesinde ve Farsça divanların yanı sıra Arapça şiirler de yazmıştır
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Sade bir dille, halka ulaşmaya çalışmıştır.
 • İnancı nedeniyle derisi yüzdürülerek öldürülmüştür.
 • Eserleri

 • Nesîmî'nin bilinen eserleri, Türkçe ve Farsça Divanları ile Hurufîlikle ilgili olan Mukaddimetü'l-Hakâyık'tır.GÜLŞEHRİ

 • 14. yy divan şairidir.
 • Gülşehrinin Kırşehir'de Mevleviliği yaydığı ve zaviyede yaşadığı mahlasını da o zaman adı Gülşehir olan Kırşehirden aldığı bilinmektedir.
 • Tasavvufu konu edinmiştir.
 • “Kuşların dili” anlamına gelen “Mantıku’t Tayr” adlı tasavvufi alegorik mesnevisinde Kaf Dağı’na ulaşmak isteyen kuşların Hz. Süleyman’ın kuşu olan Hüthüt’ün ön­derliğinde yaptıkları yolculuğu anlatır.

 • Eserleri:
 • Mantıku’t Tayr (Feridüddin Attar'ın eseriyle aynı addadır)
 • Felekname
 • Ayrıca Aruz-ı Gülşehri ve Kuduri Tercümesi adlı başka eserleride vardır.
ŞEYHİ

---15. yüzyılın başta gelen önemli üç şairinden biridir. Şairimiz Şeyhi'nin esas adı Yusuf Sinaneddin'dir

 • 15. yy.ın en güçlü divan şairidir.
 • Tasavvuftan etkilenmiştir.
 • Harname adlı 126 beyitlik sembolik, alegoriktir, mesnevisiyle tanın­mıştır.
 • Bir fabl olan Hamame’de 

 • Eserleri:
 • Harname (mesnevi)
 • Hüsrev ü Şirin (Farsçadan çeviri, mesnevi Bu eserini tamamlayamadan vefat etmiştir. Eseri kız kardeşinin oğlu Cemâlî Germiyanî tamamlamıştır.)
 • Divan


AHMET PAŞA


 • 15. yüzyıl şairidir.
 • Bu yüzyılın Şeyhi’den sonraki en güçlü divan şairidir.
 • Fatih Sultan Mehmet’in hocasıdır.
 • 16. yüzyıl şairleri üzerinde etkili olmuştur.
 • “Kerem Kasidesi”yle oldukça sevilmiştir.
 • Eseri:
 • Divan
NECATİ BEY


 • 15. yy divan şairidir.
 • Mahallileşme akımını başlatmıştır.
 • Şiirlerinde atasözlerine ve halk söyleyişine yer vermiştir.
 • Türkçenin şiir dili olmasına katkıda bulunan şairlerdendir.

 • Eseri:
 • Divan

Ayağı yer mi basar zülfüne berdâr olanın
Şevk u zevk ile verir can ü seri döne döne

(Saçlarına asılanın ayağı yere mi basar ! Şevkle, zevkle döne döne canını da verir, başını da.)

 1.  
SÜLEYMAN ÇELEBİ


 • 15. yy divan şairidir.
 • Vesiletü’n Necat (Kurtuluş Vesilesi) adlı mesnevisiyle tanınmış ve sevilmiştir. Günümüzde de sevilen bu mesnevi Hz. Muhammet’in doğumunu anlatır ve “Mevlit” adıyla bilinir.
 • Eseri:
 • Vesiletü’n NecatALİ ŞİR NEVAİ


 • 15. yy divan şairidir.
 • Çağatay edebiyatının önemli temsilcisidir.
 • Şairliğinin yanında, düşünür ve devlet adamı kimlikleri de vardır.
 • Hamse sahibidir.

 • Eserleri:
 • Divan (dört tane)
 • Muhakemet-ül Lugateyn (Türkçenin Farsçadan üstün olduğu savunulur.)
 • Mecalisü’n Nefais (ilk tezkire)
 • Mizan’ül Evzan (Aruz vezniyle ilgili teorik bir eser)


TAŞLICALI YAHYA

 • 16. yy divan şairlerindendir.
 • Mesnevileriyle tanınır.
 • Hamse sahibidir.
 • Kanuni döneminde yaşamıştır,şehzade Mustafa'nın yakın arkaşıdır.
 • Şehzade Mustafa Mersiyesi meşhurdur.

 • Eseri:
 • Şah u Geda (mesnevi)


BAĞDATLI RUHİ


 • 16. yüzyılda yaşamıştır.
 • Azeri sahası şairidir.
 • Mevlevidir.
 • Toplumsal konuları işleyen bir şairdir.
 • Divan’ındaki terkib-i bend’iyle tanınır. Üzerine üç yüzden fazla nazire yazılan bu “terkib-i bent”e en güzel nazireyi Ziya Paşa yazmıştır.
 • Eseri:
 • DivanFUZULİ


 • 16. yy divan şairidir.
 • Bağdat’ta yaşayan şair Azeri sahası Türk edebiyatının temsilcisidir.
 • Kerbela’da bir salgın hastalık sonucunda ölmüştür.
 • Şiirlerinde üç dili de kullanmıştır: Azeri Türkçesi, Arapça ve Farsça
 • Platonik aşkı anlattığı lirik şiirleriyle Türk edebiyatının en büyük gazel ustalarındandır.
 • Tasavvufun etkisiyle, beşeri aşkı ilahı aşka ulaşmak için bir basamak olarak değerlendirmiştir; bundan dolayı şiir­lerini acı çekmenin insanı olgunlaştıracağı düşüncesiyle yazmıştır.
 • Sevgiliye kavuşmak istemeyen, ayrılığın getirdiği acıdan hoşlanan bir şairdir. Bu düşüncesini “Aşk derdiyle hoşem el çek ilacumdan tabip / Kılma derman kim helakim zehri dermanundadır.” beytiyle anlatmıştır.
 • Bilimsiz şiiri temelsiz duvara benzeten şairin şiirlerinde dini-tasavvufi birikimi kadar tıp, kimya, matematik gibi bilimlerdeki birikimi de dikkat çeker.
 • Güzel bir naat örneği olan “Su Kasidesi”yle oldukça sevil­miştir.
 • Leyla ile Mecnun mesnevisinde Mecnun’un beşeri aşktan ilahı aşka yükselişini anlatır.
 • Divan şairlerini de halk şairlerini de etkilemiştir.

 • Eserleri:
 • Divan (Türkçe, Arapça ve Farsça)
 • Leyla ile Mecnun (mesnevi)
 • Şikâyetname (Süslü nesir örneğidir. Kanuni’nin ölümünden sonra kendisine verilmeyen maaşı vesilesiyle rüşvetçiliği, sosyal aksaklıkları konu edinen bir mektuptur.)
 • Hadikatü’s Süeda (Kerbela olayını anlatır)
 • Hadis-i Erbain Tercümesi (Kırk Hadis)
 • Risale·i Sıhhat ü Maraz (Sağlıkla ilgili)
 • Beng ü Bade
 • Enisü’l Kalb
 • Rind ü Zahit
 • SakinameBAKİ


 • 16. yy divan şairlerindendir.
 • Sultanü’ş Şuara (Şairler Sultanı) olarak tanınır.
 • Divan şiiri Osmanlı sahasında en olgun seviyesine Baki ile yükselmiştir.
 • Gazel ustasıdır.
 • Din adamı olmakla birlikte, tasavvuftan etkilenmemiş, din dışı konuları ele almış ve somut aşkı anlatmış bir şa­irdir.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle sade İstanbul Türkçesiyle şiirler yazmış bir öncü isimdir.
 • Fuzuli gibi acıları anlatan bir şair değildir; rindane (zevk ve eğlenceye düşkün) bir şairdir.
 • Kanuni Sultan Süleyman tarafından korunmuştur.
 • Kanuni’nin ölümü üzerine terkib-i bend biçiminde yazdığı, en önemli eseri olan Kanuni Mersiyesi’yle tanınmıştır. Bu mersiye Divan’ında yer almaktadır.
 • Mesnevi yazmamıştır.
 • En önemli eseri Divan’ı olan şairin, Arapçadan çevirdiği eserleri vardır
 • Şiirleri, özellikle Şeyhülislam Yahya ve Nedim üzerinde etkili olmuştur.

 • Eserleri:
 • Divan
 • Fezail-i Cihad (Arapçadan tercüme)
 • Fezail-i Mekke (Arapçadan tercüme)
 • Hadis-i Erbain Tercümesi


NEF’İ


 • 17. yy divan şairidir.
 • Hiciv şairidir. (Ölümü de hicivleri yüzünden olmuştur)
 • Kaside ustasıdır.
 • Kasidenin genel yapısını bozan şairdir.
 • Sebk-i Hindi akımının etkisindedir.
 • Dili ağır ve süslüdür.
 • Övgüleri, daha çok kendi şairliğine dönüktür. Yani kasideleri fahriye türündedir.

 • Eserleri:
 • Divan (Farsça ve Türkçe)
 • Siham-ı Kaza (Kaza Okları, hicivlerini topladığı kitabı)NABİ


 • 17. yy divan şairlerindendir.
 • Hikemi (öğretici, düşündürücü, felsefi) şiir tarzının en önemli temsilcisidir.
 • Düşünceye önem veren toplumcu yönü olan bir şairdir.
 • Çağının aksaklıklarını eleştirmiştir.
 • Şiirlerinde anlaşılması güç sözcüklere fazla yer vermez. Şeyhü’ş Şuara (Şairlerin Şeyhi) unvanıyla anılır.

 • Eserleri:
 • Divan (Türkçe ve Farsça)
 • Hayriye (Oğlu için yazdığı, didaktik bir mesnevi)
 • Hayrabad (mesnevi)
 • Tuhfetü’l Harameyn (Gezi yazıları)
 • Surname
AZMİZADE HALETİ

 • 17. yy’da rubaileriyle ün yapmıştır.
 • Rubai nazım şeklini edebiyatımızda kullanan en usta şairdir.
 • Rubailerini Divan’ında toplamıştır.

 • Eserleri:
 • Divan
 • Sakiname
 • MünşeatNEDİM


 • 18. yy Divan şairidir.
 • Zevk ve eğlence şairidir.
 • İstanbul’un gezinti ve eğlence yerlerini şiirlerinde anlattığı için “İstanbul Şairi” olarak anılmaktadır.
 • Lale Devri’nin canlı, eğlenceli yaşamını şiirlerine aktarmıştır.
 • Dini şiiri yoktur.
 • Şarkı nazım şeklindeki eserleriyle sevilmiştir.
 • İstanbul Türkçesiyle başarılı gazel, kaside ve şarkılar yaz­mıştır.
 • Şiirlerinde halk dilinde yer alan deyim ve sözcükleri kul­lanmıştır.
 • Mesnevisi yoktur.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle hece ölçüsüyle bir “türkü” yazmıştır.
 • Malumdur benim suhanım mahlas istemez, demiştir

 • Eseri
 • DivanŞEYH GALİP


 • 18. yy divan şairidir.
 • Divan şiirinin son büyük şairidir.
 • Mevlevi şeyhidir.
 • Sebk-i Hindi akımının temsilcisidir.
 • Sembolik, sanatlı ve ağır bir dili vardır.
 • Mahallileşme akımından da etkilenmiş, halk söyleyişine yakın dille şiirler de yazmıştır.
 • Mahallileşme akımının etkisiyle, heceyle yazdığı bir “şarkı”sı da vardır.
 • Eserleri
 • Divan
 • Hüsn ü Aşk (İlahi aşk uğrunda bir dervişin çekmek zorun­da olduğu çileleri, sembolik bir dille anlattığı bir mesnevidir.)